• Vuejs选项: provide/inject


  provide 和 inject 是成对出现的:

   provide: 父级(或者更外层的组件)组件 提供的可供子组件(或这更内层组件)注入的属性;

      而不必这个内层组件处于什么层级;

   inject: 内层组件可注入的属性(属性由外层组件提供),是内层组件可直接访问外层组件的某个属性或方法,而不必暴漏整个实例;

     不必知道这个注入属性是由哪外层组件暴漏的;

   共同点: 注入属性和props类似,都是通过显示声明的;

   这对选项需要一起使用,以允许一个祖先组件向其所有子孙后代注入一个依赖,不论组件层次有多深,并在起上下游关系成立的时间里始终生效。如果你熟悉 React,这与 React 的上下文特性很相似。

  使用场景:

   provide 和 inject 主要在开发高阶插件/组件库时使用。并不推荐用于普通应用程序代码中。

  参考:

  https://cn.vuejs.org/v2/api/#provide-inject

  https://cn.vuejs.org/v2/guide/components-edge-cases.html#%E4%BE%9D%E8%B5%96%E6%B3%A8%E5%85%A5

   

   1 // 父级组件提供 'foo'
   2 var Provider = {
   3  provide: {
   4   foo: 'bar'
   5  },
   6  // ...
   7 }
   8 
   9 // 子组件注入 'foo'
  10 var Child = {
  11  inject: ['foo'],
  12  created () {
  13   console.log(this.foo) // => "bar"
  14  }
  15  // ...
  16 }
  17 
  18 
  19 // 使用一个注入的值作为一个属性的默认值:
  20 const Child = {
  21  inject: ['foo'],
  22  props: {
  23   bar: {
  24    default () {
  25     return this.foo
  26    }
  27   }
  28  }
  29 }
  30 
  31 // 使用一个注入的值作为数据入口:
  32 const Child = {
  33  inject: ['foo'],
  34  data () {
  35   return {
  36    bar: this.foo
  37   }
  38  }
  39 }
  40 
  41 // 与 prop 的默认值类似,你需要对非原始值使用一个工厂方法:
  42 const Child = {
  43  inject: {
  44   foo: {
  45    from: 'bar',
  46    default: () => [1, 2, 3]
  47   }
  48  }
  49 }
 • 相关阅读:
  1.3.9、通过权重 Weight匹配
  1.3.8、通过RemoteAddr匹配
  1.3.7、通过QueryParam匹配
  1.3.6、通过Path匹配
  1.3.5、通过Method匹配
  1.3.4、通过Host匹配
  css选择器优先级如何计算
  pm2常用命令
  前端微服务 二
  前端微服务
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/baota/p/12738660.html
Copyright © 2020-2023  润新知