• http请求,普通的get和post方法


  在http://www.cnblogs.com/ITtangtang/p/3968093.html的基础上封装了一下get和post请求的常用方法,

  虽然很简单,也晒晒

  import org.apache.commons.logging.Log;
  import org.apache.commons.logging.LogFactory;
  import org.apache.commons.httpclient.*;
  import org.apache.commons.httpclient.methods.PostMethod;
  import org.apache.commons.httpclient.methods.GetMethod;

  import java.util.Iterator;
  import java.util.Map;
  import java.net.ConnectException;
  import java.net.SocketTimeoutException;

  /**
   *
   * @author zhang jinguang
   * @version $Id: HttpInvoker.java, v 0.1 2016年10月26日 下午2:17:59 zhang jinguang
   *          Exp $
   */
  public class HttpInvoker {
      private static Log logger = LogFactory.getLog(HttpInvoker.class);
      // 默认字符集编码
      private final static String DEFAULT_CHARSET = "utf-8";
      // 默认超时时间, 单位为毫秒(ms)
      private final static int DEFAULT_TIMEOUT = 10000;

      /**
       * http的默认get请求,默认超时时间为10s,默认字符集为utf-8,如需定制,请调用
       *
       * @author zhang jinguang 2016年10月26日
       * @param url:get请求的url地址,不要带参数,参数放到params里面
       * @param params:请求的url需要的参数, 没有参数,直接传null
       * @return
       * @throws Exception
       */
      public  static String httpGet(String url, Map<?, ?> params) throws Exception {
          return httpGet(url, params, DEFAULT_TIMEOUT, DEFAULT_CHARSET);
      }

      /**
       * @author zhang jinguang 2016年10月26日
       * @param url:get请求的url地址,不要带参数,参数放到params里面
       * @param params
       * @param timeout
       * @param charset
       * @return
       * @throws Exception
       */
      public static String httpGet(String url, Map<?, ?> params, int timeout, String charset) throws Exception {
          return invokeGet(url, params, timeout, charset);
      }

      /**
       * http post请求
       *
       * @author zhang jinguang 2016年10月26日
       * @param url:请求的url
       * @param params:post的内容
       * @return
       * @throws Exception
       */
      public static String httpPost(String url, Map<?, ?> params) throws Exception {
          return httpPost(url, params, DEFAULT_TIMEOUT, DEFAULT_CHARSET);
      }

      /**
       * http post请求
       *
       * @author zhang jinguang 2016年10月26日
       * @param url:请求的url
       * @param params:post的内容
       * @param timeout:超时时间
       * @param charset:字符集
       * @return
       * @throws Exception
       */
      public static String httpPost(String url, Map<?, ?> params, int timeout, String charset) throws Exception {
          return invokePost(url, params, timeout, charset);
      }

      /**
       * 实际的post请求
       *
       * @author zhang jinguang 2016年10月26日
       * @param url:请求的url
       * @param params:post的内容
       * @param timeout:超时时间
       * @param charset:字符集
       * @return
       * @throws Exception
       */
      private static String invokePost(String url, Map<?, ?> params, int timeout, String charset) throws Exception {
          logger.debug("HTTP调用POST[" + url + "][" + params + "]");
          HttpMethod httpMethod = null;

          if (params != null && params.size() > 0) {
              Iterator<?> paramKeys = params.keySet().iterator();
              httpMethod = new PostMethod(url);
              NameValuePair[] form = new NameValuePair[params.size()];
              int formIndex = 0;
              while (paramKeys.hasNext()) {
                  String key = (String) paramKeys.next();
                  Object value = params.get(key);
                  if (value != null && value instanceof String && !value.equals("")) {
                      form[formIndex] = new NameValuePair(key, (String) value);
                      formIndex++;
                  } else if (value != null && value instanceof String[] && ((String[]) value).length > 0) {
                      NameValuePair[] tempForm = new NameValuePair[form.length + ((String[]) value).length - 1];
                      for (int i = 0; i < formIndex; i++) {
                          tempForm[i] = form[i];
                      }
                      form = tempForm;
                      for (String v : (String[]) value) {
                          form[formIndex] = new NameValuePair(key, (String) v);
                          formIndex++;
                      }
                  }
              }
              ((PostMethod) httpMethod).setRequestBody(form);
          }
          
          return executeNetRequest(url, timeout, charset, httpMethod);
      }

      /**
       * 拼接请求参数
       *
       * @author zhang jinguang 2016年10月26日
       * @param url
       * @param params
       * @param timeout
       * @param charset
       * @return
       * @throws Exception
       */
      private static String invokeGet(String url, Map<?, ?> params, int timeout, String charset) throws Exception {
          logger.debug("HTTP调用GET[" + url + "][" + params + "]");
          HttpMethod httpMethod = null;

          // 如果需要拼接请求参数
          if (params != null && params.size() > 0) {
              Iterator<?> paramKeys = params.keySet().iterator();
              StringBuffer getUrl = new StringBuffer(url.trim());
              if (url.trim().indexOf("?") > -1) {
                  if (url.trim().indexOf("?") < url.trim().length() - 1
                          && url.trim().indexOf("&") < url.trim().length() - 1) {
                      getUrl.append("&");
                  }
              } else {
                  getUrl.append("?");
              }
              while (paramKeys.hasNext()) {
                  String key = (String) paramKeys.next();
                  Object value = params.get(key);
                  if (value != null && value instanceof String && !value.equals("")) {
                      getUrl.append(key).append("=").append(value).append("&");
                  } else if (value != null && value instanceof String[] && ((String[]) value).length > 0) {
                      for (String v : (String[]) value) {
                          getUrl.append(key).append("=").append(v).append("&");
                      }
                  }
              }
              if (getUrl.lastIndexOf("&") == getUrl.length() - 1) {
                  httpMethod = new GetMethod(getUrl.substring(0, getUrl.length() - 1));
              } else {
                  httpMethod = new GetMethod(getUrl.toString());
              }
          } else {// 没有请求参数
              httpMethod = new GetMethod(url);
          }

          return executeNetRequest(url, timeout, charset, httpMethod);
      }

      /**
       * 执行网络请求
       *
       * @author zhang jinguang 2016年10月26日
       * @param url
       * @param timeout
       * @param charset
       * @param httpMethod
       * @return
       * @throws SocketTimeoutException
       * @throws ConnectException
       * @throws Exception
       */
      private static String executeNetRequest(String url, int timeout, String charset, HttpMethod httpMethod)
              throws SocketTimeoutException, ConnectException, Exception {
          HttpClient client = new HttpClient();
          client.getParams().setSoTimeout(timeout);
          client.getParams().setContentCharset(charset);

          String result = "";
          try {
              client.executeMethod(httpMethod);
              result = httpMethod.getResponseBodyAsString();
          } catch (SocketTimeoutException e) {
              logger.error("连接超时[" + url + "]");
              throw e;
          } catch (java.net.ConnectException e) {
              logger.error("连接失败[" + url + "]");
              throw e;
          } catch (Exception e) {
              logger.error("连接时出现异常[" + url + "]");
              throw e;
          } finally {
              if (httpMethod != null) {
                  try {
                      httpMethod.releaseConnection();
                  } catch (Exception e) {
                      logger.error("释放网络连接失败[" + url + "]");
                      throw e;
                  }
              }
          }
          
          return result;
      }
  }

  参考博文:http://www.cnblogs.com/ITtangtang/p/3968093.html

 • 相关阅读:
  多项式全家桶学习笔记
  [题解] Luogu P2000 拯救世界
  [题解] LuoguP4389 付公主的背包
  [题解] CF438E The Child and Binary Tree
  拉格朗日插值法
  bzoj2788: [Poi2012]Festival
  暑假集训test-8-29
  luoguP4768 [NOI2018]归程
  HDU6331Problem M. Walking Plan
  暑假集训test-8-28
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yipihema/p/6000683.html
Copyright © 2020-2022  润新知